Algemene Verkoopsvoorwaarden

I. PRIJZEN

 1. De prijzen omvatten de lonen, wedden, sociale lasten, verzekeringen en inspectiekosten, evenals de kosten van materialen en gebruikte producten, met uitzondering van water, elektriciteit en goede werking van het afvoersysteem, wat ten laste van de klant is. Btw wordt in principe nooit gerekend in de offerteprijs, maar steeds op de facturen. Deze btw is steeds ten laste van de klant.
 2. De sanitaire benodigdheden, zoals handdoeken, handzeep, toiletzeep, urinestenen en vuilniszakken, zijn niet in onze prijzen begrepen.
 3. Reinigen van elektrische en/of elektronische apparaten, zoals fotokopieermachines, computerinstallaties e.d. zijn nooit begrepen in de te leveren diensten.Voor de reiniging van zulke apparaten zal steeds een afzonderlijke en specifieke overeenkomst opgesteld dienen te worden.
 4. Voor de contracten waarbij een eenheidsprijs per dag, week of maand wordt overeengekomen, zullen de officiële feestdagen geen aanleiding geven tot enige prijsreducties, evenmin als de extra verlofdagen gegeven door de klant, tenzij het contractueel anders is overeengekomen.

II. VERZEKERINGEN

ALCYON bv verzekert haar personeel tegen arbeidsongevallen conform de Belgische wetgeving.

ALCYON bv verklaart ook verzekerd te zijn als volgt:

 • burgerlijke aansprakelijkheid uitbating : € 6.000.000,00 gemengd lichamelijke/materiële schade
 • toevertrouwde voorwerpen : € 400.000,00 per schadegeval.

De klant weet en erkent dat hij zichzelf voor hogere bedragen moet verzekeren of te zijnen laste nemen. Alle klachten i.v.m. eventuele schade moeten onmiddellijk doorgegeven worden.

Voor schadegevallen zal, bij gebrek aan bewijs van de verantwoordelijkheid van ALCYON bv en/of betwisting over het bedrag van de schade, een tegensprekelijke expertise moeten plaats vinden.

III. UITVOERING DER WERKEN

 1. De planning wordt opgesteld en gewijzigd in wederzijds akkoord. De planning voor de uitvoering en leveringen dienen als vast beschouwd te worden, tenzij in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. In geval van verhindering verbindt ALCYON bv er zich toe alle middelen aan te wenden om de wensen van de klant te eerbiedigen.
 2. Als er een tijdspanne voor de uitvoering van de werken wordt gegeven, is dit slechts ten indicatieve titel. Als de termijnen werden gewaarborgd door ALCYON bv, zal hun overschrijding slechts tot vergoeding kunnen aanleiding geven indien zulks uitdrukkelijk in de bestelling werd voorzien. In ieder geval zullen alle feiten, die de normale uitvoering van de verplichtingen van ALCYON bv onoverkomelijk beletten alsmede deze welke haar noodzaken de werken tijdelijk of definitief te schorsen, beschouwd worden als geval van overmacht.
 3. Bij het zich voordoen van een staking, van een stopzetting van het werk, van een lock-out/down t.g.v. epidemie of pandemie, van slecht weer, van schades of omstandigheden zoals laattijdige annulering of als de toegang tot de werkplek aan het personeel wordt geweigerd of onmogelijk gemaakt, zal dit op generlei wijze het feit wijzigen dat de contractueel voorziene prestaties moeten vergoed worden, zelfs indien ze door dit feit niet effectief konden gepresteerd worden, behalve indien ALCYON bv hiervan op officiële wijze op de hoogte werd gebracht binnen een termijn van minstens tien dagen. De tijdelijke schorsing brengt van rechtswege en zonder vergoeding met zich mee dat de aanvankelijke voorziene leveringstijd verlengd wordt voor een duur gelijk aan de schorsingsduur vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk op de werkpost terug in werking te stellen met een maximumperiode van drie maanden.
 4. De klant verbindt zich ertoe in de nabijheid van de werkomgeving een afsluitbaar lokaal ter beschikking te stellen van ALCYON bv, om er materiaal en producten in op te bergen en te gebruiken als vestiaire. Indien er producten en/of materialen zouden beschadigd worden en/of verdwijnen op tijdstippen dat er geen personeel van ALCYON bv aanwezig is, heeft ALCYON bv het recht om de opgelopen schade in rekening te brengen. De klant is eveneens verantwoordelijk indien hij de producten en/of materialen gebruikt en er schade mee aanricht.
 5. Voor het reinigen van de binnenzijde van de uitstalramen en vensters, is de klant gehouden deze zelf volledig vrij te maken. ALCYON bv is niet verantwoordelijk voor de beschadiging van welk voorwerp ook dat ter plaatse is gebleven. In geval van braak of beschadiging van neoninstallaties of dergelijke, of schade te wijten aan de slechte staat der gebouwen, krassen op vensters en spiegels, onuitwisbare vlekken op tapijten, inkrimpen, loskomen of verkleuringen van bekledingen, wijst ALCYON bv elke verantwoordelijkheid af, behoudens in geval van het bewijs van een zware beroepsfout.
 6. Bij gebreke aan enige andere vermelding in het contract, wordt het contract afgesloten voor onbepaalde duur. ALCYON bv heeft het recht het contract op te zeggen mits naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden, dit zonder dat de klant enige schadevergoeding mag vorderen. De klant kan het contract van onbepaalde duur per aangetekend schrijven opzeggen mits naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze opzeggingstermijn vangt aan op de eerste van de maand volgend op ontvangst van de opzegging. De klant kan een contract van bepaalde duur niet opzeggen. Indien de klant de opzeggingstermijn niet naleeft of het contract van bepaalde duur eenzijdig verbreekt, zal hij gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan drie maanden prestaties (berekend op de laatste drie factuurmaanden) of 20 % van het totaal overeengekomen bedrag van het contract van bepaalde duur.
 7. Elke aanneming tegen forfaitaire prijs houdt in dat de werken normaal en ononderbroken kunnen vorderen. Indien de werkzaamheden onderbroken worden door toedoen van de klant of andere door de klant tewerkgestelde vaklui, behoudt ALCYON bv zich het recht om het tijdverlies, dat hiervan het gevolg is, aan te rekenen aan uurprijs. 
 8. Het personeel van ALCYON bv werkt enkel onder haar werkgeversgezag. Wanneer een klant een personeelslid van ALCYON bv afwerft, zelfs binnen het jaar nadat het contract beëindigd is, heeft ALCYON bv het recht op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon van het desbetreffende personeelslid, onder voorbehoud van bijkomende schade en interesten. 
 9. Het materiaal en de producten, zelfs als ze zijn opgeslagen bij de klant, blijven de exclusieve eigendom van ALCYON bv en mogen niet worden gebruikt zonder haar uitdrukkelijke toestemming. 
 10. In geval van defecten aan de water- en/of elektriciteitsaansluitingen dient de klant ALCYON bv hiervan tijdig te verwittigen zodat nutteloze verplaatsingskosten en loonkosten kunnen vermeden worden. Indien de klant nalaat dit te doen en het personeel van ALCYON bv een nutteloze verplaatsing doet, dan zal de klant de uurloon- en verplaatsingskosten betalen. Indien de water- en/of elektriciteitsaansluitingen defect raken tijdens de werken van ALCYON bv, zal het personeel de prestaties onmiddellijk stopzetten. Indien de klant beslist dat het defect slechts tijdelijk is en het personeel de herstelling dient af te wachten, zal de klant het uurloon dienen te betalen. Indien de overeenkomst tussen de klant en ALCYON bv tegen een forfaitaire eenheidsprijs per dag, week of maand werd gesloten, zullen de uurlonen van de wachttijd of de nutteloze verplaatsingskosten gepaard gaande met uurlonen afzonderlijk worden aangerekend.
 11. Een tijdelijke schorsing van de uitvoering van de werken kan bij uitzondering toegestaan worden voor een maximumperiode van 2 maanden omwille van verbouwingen. Na het verstrijken van deze termijn zal, indien de werken niet kunnen worden herstart, de klant geacht worden het contract te beëindigen mits betaling van de forfaitaire vergoeding zoals bepaald in artikel III §6, in fine van de huidige algemene voorwaarden.

IV. AANVAARDING DER WERKEN

 1. Om geldig te kunnen zijn, moeten in ieder geval alle opmerkingen van de klant in verband met de uitvoering der werken schriftelijk gebeuren. In ieder geval, zelfs in het geval waar de prijs forfaitair is vastgesteld, kan ALCYON bv indien nodig het bewijs leveren van elke door de klant of zijn gemandateerde opgedragen wijzigingen, met alle mogelijke bewijsmiddelen.
 2. Elke klacht, behoudens voor verborgen gebreken, dient schriftelijk binnen 48 uur na de levering of uitvoering der werken aan ALCYON bv te worden meegedeeld. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde aanvaard door de klant. De klant aanvaardt deze korte termijn omdat bij latere klacht, gezien de aard van de prestaties, een correcte en objectieve controle onmogelijk is.
 3. De uitgevoerde werken zullen in ieder geval beschouwd worden als definitief en onherroepelijk aanvaard door de klant indien deze laatste geen enkele klacht schriftelijk heeft betekend binnen de acht dagen die volgen op de datum vermeld op de factuur, die overeenstemt met de werken.

V. BETALING

 1. Indien de klant een "consument" is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na het einde van de maand waarin de factuur is gedateerd. Gebeurt dit niet, dan zal door ALCYON bv een eerste kosteloze herinnering aan de klant worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:
  1. een verwijlsinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument;
  2. alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:
 2. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na het einde van de maand waarin de factuur is gedateerd. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlsinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.
  • Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;
  • Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;
  • Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.

VI. PRIVACY-VERTROUWELIJKHEID

 1. ALCYON verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de implementerende Belgische wetten en besluiten na te leven en verwacht dit eveneens van de klant.
 2. Tijdens de basisopleiding van het personeel van ALCYON wordt nadruk gelegd op het belang van de vertrouwelijkheid tijdens de uitvoering van de prestaties.

VII.RECHTSBEVOEGDHEID

 1. Bij iedere overeenkomst gesloten met ALCYON bv aanvaardt de klant huidige algemene voorwaarden en ziet hij af van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst. Het desgevallend niet toepassen van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden, zal enkel wijzen op een louter gedogen en goedwillendheid, en zal in geen geval kunnen ingeroepen worden als een verzaken aan de latere toepassing van deze clausules.
 2. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. Het Belgisch Recht is van toepassing.
Iris Proxy

Trademark of Alcyon bv
Poortakkerstraat 41d, 9051 Gent
BTW BE0446955214


  © Alcyon 2024